14 วิธีป้องกันท้องในวัยรุ่น

 พญ.ชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา ได้แนะนำวิธีการป้องกันท้องในวัยรุ่น มาฝากผู้ปกครอง สถานศึกษา หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และฝากให้สังคมช่วยกันสอดส่องดูแล ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ประชาชนทุกคนต้องเห็นความสำคัญของการป้องกันท้องในวัยรุ่น โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่จะช่วยกัน อบรมสั่งสอนเท่าที่จะเป็นไปได้ สอดส่องดูแลความประพฤติของวัยรุ่น ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งผู้ปกครอง สถานศึกษา ตำรวจ ฯลฯ ไม่ถือว่าธุระไม่ใช่ เมื่อพบความเสี่ยง

2. สังคมต้องมีส่วนรับผิดชอบ เช่น ลดการยั่วยุทางกามารมณ์ ไม่ปากว่าตาขยิบกับวัยรุ่น ไม่ว่าในสถานบันเทิง การขายสุรา การมั่วสุมในสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ

3. ครอบครัวต้องถือว่าเป็นหน้าที่หลัก ไม่โยนความรับผิดชอบให้ครูบาอาจารย์ ที่จะดูแลลูกหลานวัยรุ่นของตนเองอย่างใกล้ชิด ความรักและความใกล้ชิดทำให้ตรวจพบสิ่งผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก

4. พ่อ-แม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจจิตวิทยาของวัยรุ่น ต้องพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี การใช้ชีวิต ฯลฯ

5. หากมีลูกหลานเป็นชาย ควรสอนเขาตั้งแต่เด็ก ถึงความเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ล่วงเกินเพศตรงข้าม หากยังไม่พร้อมและไม่สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดู สร้างครอบครัวได้

6. สร้างค่านิยมไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น คนเก่งต้องรู้จักเซย์โน สนับสนุนการสร้างปณิธานให้รักษาพรหมจรรย์จนถึงวัยอันควร โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว, หลักการทางศาสนา, จัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ

7. สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสนับสนุนองค์ความรู้ทางเพศศึกษา (รวมถึงการคุมกำเนิด) ที่ถูกต้อง ตั้งแต่ก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่วัยรุ่น ครูควรมีเจตนคติที่ดีต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

8. รัฐบาลต้องถือว่าการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นนโยบายสำคัญ มีงบประมาณ กลยุทธ์ สนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

9. สื่อต่างๆ ควรสนับสนุนบทเรียนและการเรียนรู้ทางเพศศึกษาที่ถูกต้อง โดยมีดารา นักร้อง ฯลฯ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่วัยรุ่น ไม่ชี้โพรงให้กระรอก หรือส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. นักเขียน นักแสดง ผู้จัดละคร ภาพยนตร์ ควรเสนอบทเรียนทางลบของการตั้งท้องในวัยรุ่นให้แพร่หลาย ในหลากรูปแบบงานวรรณกรรม บันเทิงคดี ฯลฯ

11. สถานพยาบาลทุกแห่งควรมีคลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่สามารถติดต่อปรึกษาได้ทุกเมื่อ

12. แพทย์พยาบาลผู้ให้บริการต้องไม่มีอคติต่อวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

13. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยปรึกษาหาทางออกให้เมื่อวัยรุ่นพลาดพลั้งตั้งครรภ์

14. ล้อมรั้วด้วยรัก อภัย เข้าใจ และเห็นใจ ทั้งจากคนในครอบครัว และคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจ ทำให้วัยรุ่นที่เสียตัวไปแล้วไม่ตั้งครรภ์ ที่ตั้งครรภ์ไปแล้วก็จะไม่ท้องในวัยรุ่นซ้ำอีกเป็นครั้งที่สอง
อ้างอิงจากเว็บไซต์ naewna.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *